Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych jest RENTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowska 204, 02-219 Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402288, o kapitale zakładowym 200.000,00 zł, NIP: 5222993398, REGON: 145923560, adres e-mail do kontaktu: info@rentis.pl adres do korespondencyjny: Rentis S.A., ul. Poznańska 10, 62-080 Sady k. Poznania.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO). Za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach dla jakich zostały podane lub zebrane oraz na zasadach uregulowanych w RODO i innych obowiązujących przepisach.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie zgody na ich przetwarzanie lub w oparciu o inne przesłanki wskazane w RODO.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora: niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych osobowych, na zasadach wskazanych w pkt 8, ograniczenia przetwarzania danych, przesłania danych innemu administratorowi (tzw. prawo do przenoszenia danych). Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na zasadach wskazanych w pkt 12 i 13 Polityki prywatności.
 6. Jeżeli osoba, której dane dotyczą składa do Administratora żądanie w oparciu o art. 15–22 RODO, wskazane również w pkt 7 Polityki prywatności, Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli jej informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, przy czym w takim przypadku w terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator poinformuje o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku ze złożonym żądaniem niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuje osobę o powodach niepodjęcia działań. Osobie tej służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 7. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, Administrator jest obowiązany udzielić jej dostępu do tych danych oraz do informacji obejmujących: cele przetwarzania danych, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – o wszelkich dostępnych informacji o ich źródle. Realizacja tych uprawnień następuje w oparciu o przesłane Administratorowi stosowne żądanie, wysłane drogą mailową na adres: info@e‑msi.pl. lub wysłane pisemnie na adres: Rentis S.A., ul. Poznańska 10, 62-080 Sady k. Poznania zawierające dane identyfikujące Klienta oraz zakres żądania.
 8. Jeżeli osoba udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Obowiązek usunięcia danych osobowych przez Administratora nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w art. 17 ust. 3 RODO.
 9. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania od niego ograniczenia tego przetwarzania w sytuacji, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu wysyłania osobie, której one dotyczą, informacji handlowej, za jego zgodą, a także w celu marketingu bezpośredniego Administratora.
 3. Klient lub osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba której one dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo sprzeciwu Klient może wykonać za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już w tym celu przetwarzane.
 5. Administrator, za zgodą osoby, której dane dotyczą, może przetwarzać dane osobowe w celu badania osoby pod kątem jej zachowań i preferencji (tzw. profilowanie) z przeznaczeniem wyników tych badań wyłącznie na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych. Profilowanie odbywa się w szczególności za pośrednictwem plików cookies.
 6. Szczegółowa regulacja dotycząca plików cookies zawarta jest w Polityce Cookies znajdującej się poniżej treści niniejszej Polityki Prywatności.
 7. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez Administratora lub przez osoby upoważnione do tego, na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy, a także jeżeli przewidują to obowiązujące przepisy. Przekazanie danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy i usług świadczonych przez Administratora, a także w celu zabezpieczenia jego prawnie uzasadnionych interesów.
 8. Administrator zobowiązuje się chronić dane osobowe stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniających ochronę danych osobowych, w szczególności przez ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 9. Baza danych osobowych klientów Administratora podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 10. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za zgodą lub na życzenie osoby zainteresowanej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na wniosek właściwych i uprawnionych organów państwowych.
 11. Administrator może ujawnić współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych. Zestawienia takie nie zawierają danych osobowych. Zebrane w ten sposób anonimowe informacje będą wykorzystywane w celu zapewnienia klientom Administratora lepszej obsługi, kompilowania i analizowania danych statystycznych i trendów, administrowania stroną i jej doskonalenia.